dilluns, 22 d’octubre del 2012

ACTIVITATS ALOMAACTIVITATS GENERALS
1.   Fes un resum de cinc línies aproximadament de cada capítol de la novel·la. Després pensa una frase de síntesi per a cadascun. Quan les tingues totes, trasllada aquesta informació a una graella que faràs en un full apaïsat. Observa el resultat final. Quines parts diferenciades veus en la història? Quina estructura de la novel·la pots deduir d’aquestes parts concretes de l’argument?
2.   Fes un esquema dels personatges de la novel·la, en un full de paper apaïsat. Hi han de sortir els noms i les relacions entre ells (procura fer servir figures geomètriques o símbols que t’ajuden a visualitzar quin paper tenen i com es vinculen entre ells. Marca els més importants de manera diferent, però no et deixes cap de significatiu. Observa’l. Què hi veus, pel que fa a l’estructura “humana” de la ficció? Hi ha paral·lelisme entre els grups? Hi ha relacions simètriques o són totes diferents? Què et suggereix, tot plegat?
3.   Cada capítol d’Aloma s’obri amb una citació directament relacionada amb allò que s’hi narra. Selecciona cinc citacions que t’hagen agradat i fes una fitxa per a  cadascuna. Pots seguir aquest model:
Citació:
Motiu de la tria:
Elements del capítol que es relacionen amb la citació:
4.   Quina relació tenen les citacions que has triat i els elements de la història que s’hi relacionen amb la història de la protagonista?
5.   Quines conclusions pots extraure de les relacions que has descobert en l’activitat anterior? Pensa-hi, sobre tot, pel que fa a la manera com s’explica la història de la protagonista. Les coses es diuen obertament, se suggereixen, es mostren amb subtilesa... o com? Dóna’n exemples concrets.
6.   Busca informació sobre Mercè Rodoreda i la seua obra a Internet. Selecciona i anota les pàgines que hi has trobat i per quina raó t’han semblat interessants. A continuació escriu un text d’aproximadament 15 línies en què exposes les característiques que consideres rellevants de la seua vida i obra.  Has trobat alguna coincidència entre la vida de l’autora i la seua novel·la Aloma?


 ACTIVITAT FINAL
6.  Escriu un ressenya.
Consell per fer una  RESSENYA
La ressenya és un tipus de text breu destinat a fer conéixer i divulgar qualsevol activitat o manifestació artística (una exposició, una obra de teatre, una pel·lícula…) o el contingut d’un escrit (un article, un estudi, una obra literària, un llibre d’assaig…), tot fent-ne una descripció i una valoració crítica. La ressenya constarà, per tant, de dues parts: una més objectiva on es presenta l’objecte a ressenyar i el seu contingut i, una  altra, més subjectiva on es valora l’obra tant positivament com negativa.
La ressenya es pot estructurar en aquestes parts:
o   L'encapçalament que s’organitza en el primer paràgraf del text: presenta les dades bibliogràfiques del producte ressenyat: autor, títol, gènere, públic a qui va dirigit, editorial, col·lecció, any de publicació, ... També s’hi poden incloure aspectes de la vida de l’autor/a relacionats amb el tema que anem a ressenyar.

o   El cos que es distribueix en diversos paràgrafs. Aquesta part pot presentar aquests apartats:
·       Introducció (petit paràgraf, opcional, a fi d'atraure el lector). Es pot comentar les circumstàncies de l'aparició o de la recepció de l'obra, la seua actualitat o oportunitat.
·       Resum. Pot tractar-se d’un resum argumental, resum temàtic o d’un resum mixt. Procura que siga sempre un resum precís i no molt llarg, que només t’ocupe una petita part de la ressenya.
·       Comentari crític. En aquesta part es manifesta, de forma positiva o negativa, l’opinió que es té davant l’obra i es valoren els aspectes més rellevants i significatius sobre el tema, la postura adoptada per l’autor/a davant el tema, l’estil, els recursos narratius emprats...
o   Conclusió. Es tracta d’un últim paràgraf que tanca la ressenya. Hi pots fer una síntesi breu i clara de l’anàlisi que has fet destacant els valors i les conseqüències de l’obra : les noves vivències que t’ha generat, els nous coneixements que t’ha aportat, la possible utilitat i interés de l’obra, la comparació amb altres obres sobre el mateix tema. Pots acabar amb una fórmula retòrica o eslògan que pretén causar un impacte final en el lector, a l’estil de ”llibre molt adequat per ...”, “llibre que convida a...“, “obra apta per a ...”, “obra només aprofitable per a ...”, “abstenir-se’n lectors …” etc.

És recomanable que l’extensió màxima siga d’un full per les dues cares i la mínima d’una cara.